Zmień język: Zmień język na Polski

UWAGA: Stare Karty Parkingowe tracą ważność

Data publikacji: 24 June 2015, 12:06

karta parkingowa - wzórKarta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na "kopertach". Jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub placówkę. Sprawdź, jak możesz ją uzyskać.

 

Z  dniem  1 lipca 2014 roku weszły  w  życie znowelizowane przepisy w zakresie wydawania karty parkingowej (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw).

 

Karty parkingowe wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, na trwale i okresowo, zachowują swoją ważność do dnia określonego jako data ważności karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015r. 

 

Kartę parkingową osobom uprawnionym do jej uzyskania wydaje Przewodniczący Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku.

 

Kartę parkingową wydaje się:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego (04-O, 10-N, 05-R) stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mającychznacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;

ze wskazaniem w orzeczeniu spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm.).

 

Osobom zaliczonym (przed 1 lipca 2014 r.) do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności i mającym przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem  04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zwierające wskazanie o spełnianiu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej na podstawie przepisów dotychczasowych (obowiązujących przed 1 lipca 2014 r.) – kartę parkingową wydaje się na podstawie tego orzeczenia.

 

Od dnia 1 lipca 2014 r. osobom fizycznym karta parkingowa wydawana  jest wyłącznie na czas określony nie dłużej niż na okres 5 lat, natomiast w przypadku placówki okres ten wynosi maksymalnie 3 lata.

 

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub placówki.

 

W celu otrzymania karty parkingowej osoby niepełnosprawnej należy złożyć:

 • wniosek o wydanie karty parkingowej
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł na wskazany poniżej numer rachunku bankowego

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

Bank Pekao S.A. nr 24 1240 5211 1111 0010 3553 7824

tytuł przelewu: (imię i nazwisko) - opłata za wydanie karty parkingowej ON


Uwaga!

 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (od 4 stycznia 2016 r.)
 • jedną aktualną fotografię o wym. 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą wizerunek wnioskodawcy bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • przedstawić do wglądu dokument potwierdzający tożsamość oraz oryginał orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności stanowiącego podstawę do wydania karty parkingowej.
 • Przewodniczący Zespołu wystawia kartę parkingową osoby niepełnosprawnej wyłącznie na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, jako rozstrzygnięcia organu I instancji, nabywają ostateczności dopiero z chwilą upłynięcia terminu do złożenia odwołania do organu II instancji tj. wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 • Zgodnie z §2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 870, ze zm.) osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
  • osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
  • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest placówka, osoba upoważniona do jej reprezentowania  dołącza do wniosku:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 • dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (od 4 stycznia 2016 r.).

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 • posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 • prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Ponadto składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Projekt realizowany w ramach
programu Obywatele dla Demokracji,
finansowanego z Funduszy EOG,
oraz przy wsparciu finansowym Miasta Białystok.